Metodo

International Studies in Phenomenology and Philosophy

Book | Chapter

126127

Wenhua nei yu wenhuaj de lijie jiqi keneng de tiaojian

Elmar Holenstein

pp. 395-415

Publication details

Published in:

Ni Liangkang (1998). Zhongguo xianxiangxue yu zhexue pinglun, Shanghai Yiwen Chubanshe, Shanghai.

Pages: 395-415

Full citation:

Holenstein Elmar (1998). Wenhua nei yu wenhuaj de lijie jiqi keneng de tiaojian, in L. Ni (ed.), Zhongguo xianxiangxue yu zhexue pinglun, Shanghai, Shanghai Yiwen Chubanshe, pp. 395-415.