Metodo

International Studies in Phenomenology and Philosophy

Book

126126

Zhongguo xianxiangxue yu zhexue pinglun

edited byLiangkang Ni(Sun Yat-sen University)

Details | Table of Contents

Publication details

Publisher: Shanghai Yiwen Chubanshe

Place: Shanghai

Year: 1998

Pages: 425

Full citation:

Ni Liangkang (1998) Zhongguo xianxiangxue yu zhexue pinglun. Shanghai, Shanghai Yiwen Chubanshe.