Metodo

International Studies in Phenomenology and Philosophy

Book

140445

Apologie des Sokrates, Kriton, Ion, Hippias II, Theages, Alkibiades I, Laches, Charmides, Euthyphron, Protagoras, Gorgias, Menon, Hippias I, Euthydemos, Menexenos. Übers. v. Friedrich Schleiermacher.

Plato

Publication details

Publisher: Rowohlt

Place: Hamburg

Year: 1994

Pages:

ISBN (hardback): 9783499555619

Full citation:

Plato (1994). Apologie des Sokrates, Kriton, Ion, Hippias II, Theages, Alkibiades I, Laches, Charmides, Euthyphron, Protagoras, Gorgias, Menon, Hippias I, Euthydemos, Menexenos. Übers. v. Friedrich Schleiermacher., Rowohlt, Hamburg.