Metodo

International Studies in Phenomenology and Philosophy

Book

103870

Xing wei de jie gou (行为的结构)

Maurice Merleau-Ponty

Translated by Yang Dachun, Zhang Yaojun

Publication details

Publisher: Shang wu yin shu guan

Place: Beijing

Year: 2005

Pages:

ISBN (hardback): 9787100039130

ISBN (paperback):

ISBN (digital):

Full citation:

Merleau-Ponty Maurice (2005). Xing wei de jie gou (行为的结构), transl. D. Yang & Y. Zhang, Shang wu yin shu guan, Beijing.