Metodo

International Studies in Phenomenology and Philosophy

Book

103083

Zhi jue xian xiang xue (知觉现象学)

Maurice Merleau-Ponty

Translated by Zhihui Jiang

Publication details

Publisher: Shang wu yin shu guan

Place: Beijing

Year: 2001

Pages: VII, 584

ISBN (hardback): 7100032261

ISBN (paperback):

ISBN (digital):

Full citation:

Merleau-Ponty Maurice (2001). Zhi jue xian xiang xue (知觉现象学), transl. Z. Jiang, Shang wu yin shu guan, Beijing.